7 DAYS 4 ART logo

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do Newslettera i otrzymuj informacje o nowościach, promocjach i inspiracjach prosto do Twojej skrzynki!

Więcej informacji o tym, w jakim celu i w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj

REGULAMIN SKLEPU 7 DAYS 4 ART

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://7days4art.pl/ i prowadzony jest przez przedsiębiorcę działającego pod nazwą 7 Days 4 Art Joanna Zawisza, NIP: 6831741067, REGON: 120728562. Siedziba Sklepu internetowego mieści się przy ul. Bielawskiej 26, 84-106 Domatowo. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze Sklepem internetowym prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@7days4art.pl

Klient przed złożeniem zamówienia ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu – w ramach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie negocjacje oraz zmiany treści umowy i Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji lub też niezachowania formy pisemnej zastosowanie ma poniższy Regulamin.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – przedsiębiorca Joanna Zawisza prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 7 DAYS 4 ART Joanna Zawisza, adres ul. Bielawska 26, 84-106 Domatowo, NIP: 6831741067, REGON: 120728562, e-mail: kontakt@7days4art.pl, która prowadzi Sklep internetowy pod domeną https://7days4art.pl i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego 7 DAYS 4 ART;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://7days4art.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Konto Klienta – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient korzysta z dostępu do Sklepu internetowego oraz ma możliwość między innymi składania Zamówień w sposób uproszczony;

Adres elektroniczny – oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym lub produkty wykonane na specjalne zamówienie Klienta. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy – oznacza to, że Towary na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje) oraz unikatowy charakter wykonanych prac, ze względu na ręczne wykonanie, materiał lub proces szkliwienia;

Cena – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie PLN, bez VAT. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz ilości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;

Dostawa – dostawa Towaru do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, odbiór własny, bezpośrednia dostawa ze Sklepu;

Dane Osobowe – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 7 DAYS 4 ART a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, korzystania z Konta Klienta, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, warunki dostawy.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Klient ma zapewniony nieograniczony dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu lub bezpośrednio pod linkiem do Regulaminu https://7days4art.pl/regulamin/ oraz może sporządzić jego wydruk. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie własnego komputera lub dostępu do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet; przeglądarki internetowej obsługującej standardy HTML, CSS, JavaScript z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera); dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

III. O SKLEPIE

 1. Sklep internetowy https://7days4art.pl prowadzi sprzedaż unikatowych, artystycznych wyrobów dekoratorskich i użytkowych oraz dekoratorskich form przestrzennych za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności: ręcznie wykonanych wyrobów ceramicznych, wyrobów z betonu i wyrobów z drewna.
 2. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu Towarów w większej ilości Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres email: kontakt@7days4art.pl. Wszelkie ustalenia co do realizacji zamówienia w większej ilości będą dokonywane odrębnie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności Sklep internetowy może ustalić odmienne terminy realizacji Zamówienia oraz koszty dostawy.
 3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta w momencie przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy.
 4. Przyjęcie zamówienia przez Sklep internetowy następuje po zweryfikowaniu jego poprawności. Następnie na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne. Niektóre Towary mogą być chwilowo niedostępne lub realizowane na specjalne zamówienie Klienta, o czym Sklep internetowy będzie informował Klienta na adres poczty elektronicznej a Klient nie będzie wnosił w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i roszczeń względem Sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie internetowym, w szczególności na podstawie Regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i realizowanie złożonych wcześniej zamówień przez Klienta.
 7. Sklep internetowy jest dostępny dla Klienta w okresie korzystania przez niego online przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu internetowego dla Klienta w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych aktualizacji, adaptacji, zmian w ofercie i funkcjonalności w oprogramowaniu.
 8. Klient składając zamówienie pod adresem Sklepu, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych, w Bazie Użytkowników Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 9. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Firma 7 DAYS 4 ART zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych, w szczególności zgodnie z art. 32 i następnymi odnośnej ustawy.

IV. KONTO KLIENTA

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu internetowego jest zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta, polegające na nieodpłatnej rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym, zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu oraz potwierdzenie jej przez Sprzedawcę.
 2. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.
 3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Podczas rejestracji indywidualnego konta Klient wprowadza ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.
 5. Klient w celu rejestracji Konta Klienta dokonuje następujących czynności:
 6. wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie internetowym;
 7. wypełnia wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
 8. akceptuje Regulamin.
 9. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe. W razie podania nieprawidłowych danych Sklep internetowy nie odpowiada za prawidłowość dostawy Towaru oraz prawidłowość wystawionych dokumentów dotyczących realizacji Zamówienia.
 10. Na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie procesu rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 11. Sprzedawca może odmówić przyjęcia rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody 7 DAYS 4 ART.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://7days4art.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym.
 3. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez Konta poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu Zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „przejdź do płatności”. W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów lub usług, łączną cenę Towarów, sposób dostawy, koszt dostawy i formę płatności.
 5. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym informowany najszybciej jak to możliwe. Klient decyduje czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane.
 6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres elektroniczny informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży.

VI. CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie Ceny podawane są brutto w złotych polskich bez VAT. Cena podana przy każdym Towarze oznaczonym jako dostępny, stanowi cenę danego Towaru w momencie jej emitowania przez serwer (wyświetlania na monitorze Klienta) i stanowi cenę obowiązującą przy realizacji danej transakcji, o ile dojdzie do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie wysłania przez Sklep e-mailem potwierdzenia dostępności danego Towaru lub Towarów i jednocześnie – o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta lub ustalona mailowo w ramach uzgodnionej oferty lub prowadzonych negocjacji.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w ofercie (jednakże z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ustępie 7 powyżej), wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży w postaci faktury lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę, powinien uzupełnić odpowiednie pola w formularzu podczas składania zamówienia. W razie braku zawarcia odpowiedniej informacji o chęci otrzymania faktury w sposób wskazany powyżej Sklep może odmówić jej wystawienia, jeśli Zamówienie zostało potwierdzone paragonem fiskalnym.
 4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę drogą elektroniczną po otrzymaniu płatności za Zamówienie lub w formie papierowej wraz z zakupionym Towarem.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Za Zamówienie złożone w Sklepie internetowym Klient może zapłacić:
  a. z góry – przelewem tradycyjnym na rachunek płatniczy Sprzedawcy, nr konta 32 1140 2004 0000 3102 8293 2733
  b. przy pomocy płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych
 1. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze Sklepu internetowego, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.

VIII. SPOSÓB I KOSZT DOSTAWY

 1. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru. Towar może zostać Klientowi dostarczony:
  a. za pomocą firmy kurierskiej DPD
  b. poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w placówce Sprzedawcy;
  c. za pomocą transportu własnego Sklepu 7 DAYS 4 ART – na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Puck, Władysławowo).
 2. Klient nie ponosi kosztów dostawy dla zamówień o wartości powyżej 500 zł, a czas dostawy w takim przypadku wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 3. Firma 7 DAYS 4 ART nie ponosi negatywnych konsekwencji marketingowych za jakość usług świadczonych przez podmiot zewnętrzny, realizujący dostawę w zakresie jego terminowości oraz jakości obsługi. Jednocześnie na wypadek reklamowania usługi transportowej (wadliwego dostarczenia Towaru) Klient winien dopełnić formalnej procedury reklamacyjnej, wymaganej przez podmiot świadczący tę usługę, a następnie poinformować o tym fakcie również Sklep.
 4. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy.
 5. Koszt dostawy doliczany jest do Ceny Towaru i jest opisany na stronie Sklepu oraz prezentowany Klientowi w trakcie składania zamówienia.
 6. W przypadku przesyłki wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. przewidywany czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych od momentu wysłania. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania Towaru do Klienta. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją o terminie i miejscu odbioru przesyłki.

IX. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna występuje wówczas, gdy Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie Towaru w takim stanie. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja powinna zostać złożona mailowo na adres: kontakt@7days4art.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie Towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę/paragon) oraz pisemną reklamację. Reklamacja powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. W ramach składania reklamacji Klient może żądać: obniżenia Ceny lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna. Z uwagi na unikatowy charakter i walory artystyczne Towarów odpowiedzialność Sklepu nie daje Klientowi prawa do skorzystania z możliwości usunięcia wady oraz żądania dostarczenia Towaru wolnego od wad zgodnie z postanowieniami art. 560 2 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedawca w ciągu 30 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy względem Klientów niebędących Konsumentami lub Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją Towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, taki Klient może skorzystać z możliwości obniżenia Ceny lub zwrotu całości Ceny. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta niebędącego Konsumentem lub Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca pokryje koszt ponownego wysłania Towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie.

X. ODSTĄPIENIA I ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta lub przez osobę przez niego wskazaną). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mailowy kontakt@7days4art.pl przed jego upływem, należy również dołączyć dowód zakupu. Dowód zakupu dołączany jest zawsze do wysyłanego Towaru w formie fizycznej, w przypadku wystawianych faktur dowód zakupu może być dostarczany do Konsumenta drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z art 34 ust 4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 3. Towar zwracany w trybie określonym w ustępie 1 powyżej, należy odesłać na adres Sklepu razem z fakturą/paragonem, otrzymaną wraz z nim. Po otrzymaniu takiego zwrotu Firma 7 DAYS 4 ART zwróci Konsumentowi w terminie do 14 dni roboczych kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia. Koszt odesłania Towaru Sklepowi poniesiony przez Konsumenta, nie podlega zwrotowi. Zwracany Towar musi być w stanie nienaruszonym.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem Towaru w związku z korzystaniem z prawa odstąpienia ponosi Klient.
 5. Klient może dokonać zwrotu reklamowanego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. na adres Sklepu do doręczeń: ul. Bielawska 26, 84-106 Domatowo.
 6. Towar odebrany osobiście przez Klienta lub dostarczony przez transport własny Sklepu nie podlega zwrotowi.

Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacją jego postanowień bez zastrzeżeń.

You don't have permission to register
X